Aanleg van een leiding

Vergoeding voor de verstoring van het bosgebruik

Protocolovereenkomst met bosexploitanten


Als Fluxys Belgium werken uitvoert aan zijn bestaande infrastructuur of nieuwe leidingen aanlegt, komt het voor dat de werfzone bossen doorkruist of in de nabijheid ervan ligt. Het is dan ook van groot belang dat Fluxys Belgium in een geest van goed nabuurschap kan samenwerken met de boseigenaars en –exploitanten. In die optiek hebben Landelijk Vlaanderen vzw, een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar en -beheerder op het Vlaamse platteland, en Fluxys Belgium in 1998 een protocolovereenkomst gesloten.

> Protocolakkoord    pdf

Fluxys zorgt er bij de organisatie van de werkzaamheden altijd voor dat schade aan aanplantingen van bomen in het algemeen en aan bossen in het bijzonder wordt vermeden of zo beperkt mogelijk blijft. Als er dan toch bomen moeten worden gekapt voor de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van zijn installaties, dan stort Fluxys Belgium een vergoeding aan de eigenaars en exploitanten van die terreinen. In een geest van goed nabuurschap bezorgen ze Fluxys Belgium alle geactualiseerde gegevens over hun terreinen. Onze onderneming zal op haar beurt de eigenaars op de hoogte brengen van de plaats en de duur van de werkzaamheden en de vergoedingsmodaliteiten voor geleden schade. Bovendien zorgt Fluxys Belgium voor een optimale wederinstaatstelling van de terreinen na afloop van de werven.

Billijke vergoeding


Om een billijke vergoeding te waarborgen van de inkomstenderving en andere schade die de doorgang van een leiding meebrengt, bevat het protocol transparante maatregelen die de regeling van de schadevergoedingen eenvormig maken. Die regeling is gebaseerd op de kapvergoeding, die afhangt van de verhandelbaarheid van de bomen, de inkomstenderving en het risico van omgevallen bomen.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.