Wettelijk bericht

De bepalingen van dit wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.
Door naar te site te gaan en ervan gebruik te maken, verklaren de bezoekers zich zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Dit wettelijk bericht kan op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk worden gewijzigd. Alle bezoekers worden dus geacht de inhoud ervan van tijd tot tijd te controleren.

De onderneming

Dit is de website van Fluxys Belgium, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, BTW BE 0402.954.628 RPR Brussel.
Algemeen telefoonnummer: +32 2.282 72 11 – Fax: +32 2.282 02 39


De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Alle op deze website gepubliceerde informatie is publiek en is slechts bestemd voor informatieve doeleinden.

Deze website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Fluxys Belgium biedt echter geen garantie dat de aangeboden informatie accuraat, betrouwbaar of up-to-date is.

Fluxys Belgium is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit het gebruik van informatie op deze website of op een website waarnaar de bezoekers van deze site worden verwezen. De bezoekers erkennen dus dat ze de inhoud van deze site gebruiken op eigen risico.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Fluxys Belgium. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Niets op deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Zo ook is niets op deze site een aanbod om effecten van Fluxys Belgium aan te kopen of erop in te schrijven.


De bescherming van de intellectuele rechten op de site en de inhoud ervan

De inhoud en de architectuur van deze site en meer bepaald, maar niet uitsluitend, de foto’s, teksten, logo’s, slogans en handelsnamen worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en merkenrechten. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fluxys Belgium of eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, download, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen wel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor privaat en niet-commercieel gebruik, voor zover de bron en publicatiedatum uitdrukkelijk en duidelijk worden vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.
Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot een octrooi, een auteursrecht of een gedeponeerd merk van Fluxys Belgium of van een derde. Fluxys Belgium behoudt zich het recht voor elke vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten gerechtelijk te vervolgen.

De site is niet bestemd voor de ontvangst van vertrouwelijke informatie van de bezoekers. Bijgevolg, en met uitzondering van het eventueel verstrekken van persoonsgegevens (wat onder de privacy policy van deze site valt), zal alle informatie, in welke vorm dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, alle documenten, knowhow, grafische gegevens, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of andere die een bezoeker op deze site zou meedelen via e-mail of een ander middel, in geen enkel geval als vertrouwelijk worden beschouwd door Fluxys Belgium. Door de overdracht van informatie verleent de bezoeker ons het onherroepelijk recht om, zonder enige vergoeding, de informatie te gebruiken, kopiëren, verspreiden, wijzigen of over te dragen voor welk gebruik dan ook.


Links naar andere sites

Fluxys Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van derden waartoe de bezoeker via deze site toegang heeft. Fluxys Belgium kan geen enkele controle uitoefenen op sites van derden, die volledig onafhankelijk zijn. De vermelding van een link naar een site van een derde betekent niet dat Fluxys Belgium de inhoud van die site goedkeurt. De bezoeker dient zich bovendien zelf te beschermen tegen informaticavirussen die zijn computer zouden kunnen infecteren wanneer hij naar een site van een derde surft.
Het gebruik van deze site door sites van derden is overigens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluxys Belgium. Links of andere methodes om delen van deze site in sites van derden te integreren zijn eveneens verboden.


Beperking van de aansprakelijkheid

Deze website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt. De bezoeker erkent dat het technisch onmogelijk is om een feilloze website aan te bieden. Gebreken of hackingaanvallen kunnen ervoor zorgen dat de site geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar is. Fluxys Belgium garandeert niet dat de site niet wordt onderbroken of vrij blijft van fouten of virussen. Er wordt geen enkele garantie gegeven voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website. De bezoeker van deze site erkent dat hij de site op eigen risico gebruikt en kan worden blootgesteld aan inhoud afkomstig van andere bronnen.
Met uitzondering van de aansprakelijkheid in geval van overlijden of letsel veroorzaakt door een zware fout of opzettelijke fout van Fluxys Belgium, sluit Fluxys Belgium alle aansprakelijkheid uit voor alle schade, met inbegrip van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die de bezoeker zou kunnen ondergaan terwijl hij deze site raadpleegt.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit wettelijk bericht wordt beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil met betrekking tot dit wettelijk bericht moet worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.