Online privacybeleid

Fluxys nv en haar dochterondernemingen (opgenomen op de website: https://www.fluxys.com/) (hierna : wij/we, ons of Fluxys) verbinden zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar http://www.fluxys.com gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Ons Privacybeleid omvat de volgende punten:

 1. Gevens die we over u verzamelen;
 2. Cookies;
 3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
 4. Mededeling van uw gegevens;
 5. Doorgifte van uw gegevens;
 6. Uw rechten;
 7. Veiligheid van de verzamelde gegevens;
 8. Bewaring van uw gegevens;
 9. Externe websites/apps;
 10. Akkoord in verband met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid;
 11. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

Merk op dat in sommige punten van dit Privacybeleid een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende gegevenscategorieën:

 1. gegevens verzameld door Fluxys hoofdzakelijk voor websitebeheer (onder punt “Algemeen”); en
 2. gegevens verzameld door Fluxys over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Fluxys-infrastructuur gelegen in België (onder punt “Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys”).

Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt, is het betrokken punt van toepassing op beide gegevenscategorieën.

1. Gegevens die we over u verzamelen

1.1. Algemeen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u ons verstrekt:

  Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op http://www.fluxys.com (hierna onze website genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt om contracten die u of uw onderneming met ons heeft afgesloten, te beheren en uit te voeren, wanneer u zich inschrijft voor nieuws en persberichten over Fluxys, wanneer u een publicatie aanvraagt en een online contactformulier invult bijvoorbeeld om op een evenement van Fluxys te worden uitgenodigd of onze infrastructuur te bezoeken. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder andere uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, identiteitskaart, financiële gegevens en gegevens over de kredietkaart.

 • Gegevens die we over u verzamelen.

  Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:

  • technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
  • de ID en het type van uw toestel;
  • gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de webpagina's die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, gedownloade bestanden, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de klikken en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die worden gebruikt;
  • uw gemeente (regio).

1.2. Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

Behalve de bovenvermelde gegevens verzamelen en verwerken we persoonsgegevens over personen die eigenaar of exploitant zijn van terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys. We verzamelen ook contactgegevens van personen die werken voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren op die terreinen. In het kader van onze opdracht om het Belgische aardgasvervoersnet te ontwikkelen, te onderhouden en te exploiteren, verzamelen en verwerken we gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaart en telefoonnummer.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

3.1. Algemeen

 • Gegevens die u ons verstrekt.

  We zullen deze gegevens gebruiken om:

  • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit alle overeenkomsten die wij met u/uw onderneming hebben gesloten, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u of uw onderneming aan ons vraagt;
  • u/uw onderneming op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;
  • evenementen of bezoeken aan onze infrastructuur te organiseren;
  • te garanderen dat de inhoud van onze website zo goed mogelijk voor u en uw computer/toestel wordt gepresenteerd.
    
 • Gegevens die we over u verzamelen.

  We zullen deze gegevens gebruiken:

  • om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
  • om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud zo goed mogelijk voor u en uw computer/toestel wordt gepresenteerd;
  • om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van onze website, als u hiervoor kiest;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden.

3.2. Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

We gebruiken gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys:

 • om de verschillende administratieve vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor de uitoefening van onze activiteiten;
 • om de veiligheidsregels en -normen toe te passen die vereist zijn voor de veilige exploitatie van ons net; en
 • om de vergoedingen te betalen naar aanleiding van de aanleg of de exploitatie van onze installaties of ten gevolge van wettelijke erfdienstbaarheden door de aanwezigheid van onze infrastructuur.

4. Wettelijke grondslag

4.1 Algemeen

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen voor een gepersonaliseerde ervaring op onze website, om fraude te voorkomen en om onze website te beveiligen;
 • Indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, vb. verzamelen van persoonlijke contactgegevens in het kader van de standaard vervoersovereenkomst en de standaard aansluitingsovereenkomst;
 • Indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend doordat u een inschrijvingsformulier heeft ingevuld (met de mogelijkheid zich te allen tijde uit te schrijven) om u nieuwsbrieven of financiële informatie te sturen of doordat u een online contactformulier heeft ingevuld om te worden uitgenodigd op een evenement van Fluxys of om onze infrastructuur te bezoeken.

4.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

We verzamelen en verwerken gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Fluxys-infrastructuur om onze wettelijke verplichtingen na te leven onder de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) (Belgisch Staatsblad, 7 mei 1965) en diens uitvoeringsbesluiten.

5. Delen van uw gegevens

5.1 Algemeen

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met door ons geselecteerde derde partijen:

 • andere entiteiten van de groep Fluxys;
 • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • banken en verzekeraars;
 • onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten;
 • onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
 • dienstverleners op het vlak van statistieken en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google.

We zullen uw gegevens aan derden doorgeven:

 • indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
 • indien we of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde, waarbij de gegevens van onze klanten één van de overgedragen activa kunnen zijn;
 • indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde onze rechten, eigendom of veiligheid, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid;
 • indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in punt 3 van dit Privacybeleid.

5.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

We hebben het recht gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys bekend te maken, indien we ertoe verplicht zijn om die gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde onze rechten, eigendom of veiligheid, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van gegevens met contactpersonen bij Fluxys (zogenaamde onderhandelaars) teneinde de belangen te begrijpen van personen die eigenaar of exploitant zijn van terreinen in de onmiddellijke nabijheid van de Belgische infrastructuur van Fluxys, en met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.

6. Doorgifte van uw gegevens

6.1 Algemeen

Indien uw gegevens afkomstig zijn uit Europa, mogen we die aan een bestemming buiten Europa doorgeven, met inbegrip van de Verenigde Staten, indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 4 van dit Privacybeleid.

Als die gegevens worden doorgegeven buiten Europa, zullen we erop toezien dat de gegevens worden beschermd met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

 • de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46,2 AVG) of onder het EU-US-Privacy Shield/Swiss-US Privacy Shield.

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

6.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

Die gegevens zullen enkel worden verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

 • u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 • indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen worden gewist of verwijderd;
 • u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
 • als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
 • u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat we mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor veiligheids-, wettelijke of administratieve doeleinden (bv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar het adres vermeld in punt 12 hierna. Vermeld "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat onbevoegden uw gegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als blijkt dat we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om uw verzoek te behandelen, brengen we u hiervan op de hoogte.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

8.1 Algemeen

We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ernaar gestreefd om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij wordt verstuurd via onze website of e-mail, niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen.

8.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

De gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys worden beschermd door verschillende technische maatregelen, zoals wachtwoorden, encryptie en gelaagde bescherming op basis van ISO27001.

9. Bewaring van uw gegevens

9.1 Algemeen

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer worden bewaard dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

 • uw gegevens over uw online opzoeking slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen
Tenzij:
 • de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belasting- of veiligheidsdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist voor die verplichting.

9.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

De gegevens over eigenaars of exploitanten van terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys evenals de persoonlijke contactgegevens van personen die werken voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren op die terreinen worden om de vijf jaar bijgewerkt en worden 10 jaar bijgehouden vanaf de datum van de buitendienststelling of, indien toepasselijk, vanaf de datum van overdracht naar een andere exploitant van de betrokken Fluxys-installatie en, voor wat betreft eigenaars en exploitanten van terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische Fluxys-infrastructuur, vanaf de datum waarop zij geen eigenaar of exploitant meer zijn van deze terreinen, indien deze datum eerder valt dan de datum van buitendienststelling of overdracht van de betrokken Fluxysinstallatie

Een dergelijke bewaringstermijn is voor Fluxys noodzakelijk om te voldoen aan haar veiligheidsverplichtingen en is in lijn met de verjaringstermijn naar Belgisch recht. Wij kunnen deze gegevens langer bewaren, indien de verwerking ervan vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil.

10. Externe websites

Onze website bevat links van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken en dochterondernemingen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen Privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

11. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien gepast, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het Privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 07/11/2018.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Fluxys nv of zijn dochterondernemingen.
Vragen, opmerkingen en verzoeken over het Privacybeleid moeten worden gericht tot privacy@fluxys.com.

  Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

  Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

  Booleaanse operatoren

  U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

   

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

    

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

    

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.