Onderzoek & ontwikkeling

Doelstelling en aanpak

Fluxys Belgium voert toegepast onderzoek uit in eigen beheer of in samenwerking met de academische wereld en werkt ook samen met Gas.be (voorheen de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) en andere Europese gasbedrijven onder de koepel van een aantal nationale en internationale organisaties:

 • Pipeline Operators Forum (POF), 
 • Groupe européen de Recherches gazières (GERG), 
 • Comité européen de normalisation (CEN), 
 • European Pipeline Research Group (EPRG), 
 • International Organization for Standardization (ISO), 
 • EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange – gas), 
 • Marcogaz, de technische federatie van de Europese aardgasindustrie.

Ontwerp en exploitatie van leidingen en installaties

Optimalisering ontwerp drukreduceerstations

In 2016 heeft Fluxys Belgium het ontwerp en de dimensioneringsprincipes van de drukreduceerstations verder geoptimaliseerd met behoud van eenzelfde prestatie- en veiligheidsniveau. Een van de optimaliseringen bestond erin de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken, meer bepaald door de meest aangepaste technologieën voor druk- en debietregeling te kiezen. Andere aanpassingen waren gericht op het verhogen van de efficiëntie van de odorisatie-installaties en de installaties voor de verwarming van het gas. Die nieuwe principes worden toegepast bij de bouw van nieuwe installaties en de aanpassing van bestaande stations.

Opslag Loenhout: dynamische modellen van de ondergrond


Hydrodynamisch model

In de opslagsite in Loenhout wordt aardgas meer dan een kilometer diep in opslag gehouden in een poreuze, waterhoudende gesteentelaag. Fluxys Belgium werkt samen met de Universiteit Gent aan een hydrodynamisch model van die laag om onder meer te kunnen reconstrueren hoe op verschillende plaatsen de waterdruk evolueert in de tijd in samenhang met het opslagreservoir. Het model wordt in 2017 afgewerkt.


Dynamisch geologisch model

Samen met de Afdeling Geologie van de KU Leuven werd een 3D geologisch model van de gekarstificeerde kalksteen in de Loenhoutse ondergrond omgevormd tot een dynamisch model. Daaruit kan informatie worden gehaald voor de toekomstige ontwikkeling van de ondergrondse opslag. Het model geeft immers een goed beeld van de bewegingen van het aardgas in het reservoir, hoe de interferentie met het water verloopt en hoe de gasdruk in de opslag evolueert. In 2016 heeft Fluxys in samenwerking met een adviesbureau het bestaande model verder ontwikkeld om te kunnen aantonen wat de impact is op de aardgasopslag van geothermieprojecten in de nabijheid.

Nieuwe gastoepassingen

Power-to-gas

Power-to-gas is een technologie om elektriciteit om te zetten in waterstof of synthetisch methaan. Door elektriciteit om te zetten in een andere energievorm biedt power-to-gas een bijzonder interessante oplossing voor het probleem van elektriciteitsopslag: wanneer bijvoorbeeld windmolens volop draaien terwijl de elektriciteitsvraag laag ligt, kan het overschot aan energie in de vorm van waterstof of synthetisch methaan worden opgeslagen in de gasinfrastructuur.

Sinds 2013 bundelt Fluxys Belgium met tien andere Europese bedrijven (o.a. aardgas- en electriciteitsnetbeheerders) de krachten in het European Power to Gas Platform om de technologie op te volgen en beste praktijken uit te wisselen.


Kwaliteitseisen biomethaan

Biomethaan is het gas dat overblijft als er uit biogas CO2 wordt verwijderd. Biogas is gas dat uit groenafval wordt gewonnen en net zoals aardgas methaan als belangrijkste component heeft. Fluxys Belgium is betrokken bij verschillende werkgroepen die onderzoeken aan welke kwaliteitseisen biomethaan moet voldoen om het in een aardgasnet te kunnen injecteren en wat de impact ervan kan zijn. Fluxys Belgium zal de resultaten van die onderzoeken als referentie gebruiken in de projecten van biomethaan-injectie die zich in België aan het ontwikkelen zijn.


Injectie van biomethaan en waterstof in de gasnetten

Biomethaan of waterstof mengen met aardgas in de netten is een manier om aardgas koolstofneutraler te maken. Zo komt groener gas ter beschikking voor onder meer verwarming, elektriciteitsproductie, vervoer en industriële processen.

Wat de injectie van waterstof in het aardgasnet betreft, heeft Fluxys Belgium in de schoot van de Groupe européen de Recherches gazières de HIPS-studie afgerond (Hydrogen in Pipeline Systems). De resultaten van die studie tonen aan dat theoretisch grote hoeveelheden waterstof gemengd kunnen worden met aardgas maar dat bij sommige toepassingen rekening moet worden gehouden met een hogere gevoeligheid voor waterstof.


Warmtekrachtkoppeling

Fluxys voert als lid van de werkgroep Cogen Vlaanderen onderzoek naar verschillende systemen van warmtekrachtkoppeling op aardgas die elektriciteit opwekken en water verwarmen. Warmtekrachtkoppeling vermindert de uitstoot van broeikasgassen en verlaagt tevens de energiefactuur. 
 

LNG

 

Internationale meetstandaard voor kleine tot middelgrote LNG-debieten

LNG kent een toenemend succes als alternatieve brandstof voor vrachtwagens en schepen. Voor dat soort kleinschalig LNG-gebruik moet LNG op eenzelfde nauwkeurigheidsniveau kunnen worden gemeten als andere brandstoffen. Fluxys Belgium maakt in die optiek samen met verschillende metrologie-instituten en industriële partners deel uit van een projectgroep om een internationale standaard te ontwikkelen voor het meten van kleine tot middelgrote LNG-debieten. Voor de ontwikkeling van de internationale standaard wordt op de Rotterdamse Maasvlakte een nieuwe meet- en kalibratiefaciliteit voor LNG gebouwd.


LNG ten behoeve van de distributie

In samenwerking met een distributienetbeheerder heeft Fluxys Belgium in 2016 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in een stad zonder aardgasleidingen een alternatief systeem van gasbevoorrading aan te bieden met een LNG-installatie. De studie wordt in 2017 verdergezet.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.