Leveranciers

Het aankoopbeleid van Fluxys

Krachtlijnen van het aankoopbeleid

Fluxys’ aankoopbeleid steunt op de volgende krachtlijnen:

 • het ontwikkelen van transparante en duurzame relaties met contractanten en interne klanten,
 • het zoeken naar synergie door het delen van kennis, het doorgeven van knowhow en het uitwisselen van ervaringen, 
 • het verzekeren van de rendabiliteit en het garanderen van de continuïteit van de onderneming door te zoeken naar het beste evenwicht tussen veiligheid, betrouwbaarheid en kosten,
 • het streven naar een optimaal resultaat door bij voorkeur raamovereenkomsten of Service Level Agreements af te sluiten met contractanten,
 • het naleven van efficiënte werkprocedures waarin competentie, deskundigheid, nauwkeurigheid, vooruitziendheid maar ook vernieuwing centraal staan,
 • het naleven van de Europese en Belgische regelgeving, 
 • het zoeken naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening,
 • het kiezen van milieubewuste oplossingen in economisch aanvaardbare omstandigheden.

 

Openstelling van opdrachten en aanbestedingen

Fluxys stelt opdrachten systematisch open door potentiële contractanten in concurrentie te stellen en door de duur van de contracten te beperken. Het openstellen van opdrachten en het aangaan van verbintenissen gebeurt volgens de Belgische en Europese regelgeving, vooral inzake concurrentie bij aanbestedingen van werken, leveringen en diensten voor ondernemingen uit de energiesector.

Voor Europese aanbestedingsprocedures heeft Fluxys gekozen voor:

 • het kwalificatiesysteem voor de standaardiseerbare opdrachten voor werken, leveringen en diensten met een repetitief karakter,
 • de onderhandelingsprocedure voor de andere opdrachten.

Keuze van de contractanten

Fluxys waakt erover om contractanten op gelijke voet te behandelen:

 • door hetzelfde niveau van informatie aan iedereen te verspreiden,
 • door contractanten te selecteren op basis van objectieve criteria.


Bij gelijke kwaliteit en behoudens een rechtvaardiging op het vlak van termijnen, standaardisering en veiligheid, wordt de keuze van de contractant door het financiële criterium geleid.

 

Vertrouwelijkheid

Iedereen die bij het aankoopproces betrokken is, is gehouden aan de deontologie van Fluxys op het gebied van aankopen en alle regels die daaruit voortvloeien. Meer bepaald wordt er geen informatie verspreid die de prijsbepaling of toewijzing van een opdracht zou kunnen beïnvloeden en wordt elk risico op beïnvloeding vermeden. De medewerkers van Fluxys ontvangen ook geen geschenken en bieden geen geschenken aan die de onafhankelijkheid van de partijen in de aankoopprocedure in gevaar zou kunnen brengen.

 

Transparantie

De aankoopdienst van Fluxys bezorgt alle potentiële leveranciers voor een bepaalde opdracht zo veel mogelijk informatie zodat ze offertes van hoge kwaliteit kunnen opmaken.

 

Evaluatie van contractanten

Fluxys heeft een systeem ontwikkeld waarmee contractanten op regelmatige basis worden geëvalueerd. Het systeem wordt hoofdzakelijk toegepast voor contracten in het kader van investeringsprojecten. In de toekomst wordt de toepassing ervan uitgebreid naar andere aankopen.

Het evaluatiesysteem van Fluxys is gebaseerd op de volgende (niet-limitatieve) lijst van criteria:

 • veiligheid,
 • conformiteit met het lastenboek en de specificaties,
 • economische en financiële soliditeit van de onderneming,
 • leveringstermijn,
 • prijsniveau,
 • conformiteit met de contractuele voorwaarden.

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.